รายงานการตรวจพิสูจน์ของกลางและผลการตรวจสอบอาวุธปืน หนังสือส่งของกลางตรวจพิสูจน์ และสอบถามรายละเอียดเรื่องอาวุธปืน

1.ลูกระเบิดขว้างชนิดสังหารแบบ88 บ.2
2.ลูกระเบิดขว้างชนิดสังหารแบบ88บ.26
3.ภาพถ่ายของกลางรายการที่1และที่2
4.ภาพถ่ายของกลางบันทึกนำส่งที่0518/พจ. ลง16ตค.2519
5.วัตถุระเบิดจำพวกคลอเรตของกลาง