Documentation of Oct 6

สมุดปกขาว “ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519” จัดพิมพ์โดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

สมุดปกขาวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519″ จัดพิมพ์โดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินผู้ทำรัฐประหารในเย็นวันที่ 6 ตุลาคม เอกสารชิ้นนี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นแบบแผน (pattern) คำอธิบายของฝ่ายขวาเกี่ยวกับความรุนแรงเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมได้เป็นอย่างดี  

ข้อเท็จจริง_6_ตุลา_กอรมน