Documentation of Oct 6

หลักฐาน

หลักฐานและเอกสารที่รวบรวบไว้ ณ ที่นี้นำมาจากหลายแหล่งด้วยกันโดยโครงการ "บันทึก 6 ตุลา" ได้ระบุแหล่งที่มาไว้ชัดเจน เอกสารบางส่วนเป็นการรวบรวมโดยโครงการฯเอง เช่นหนังสือพิมพ์ 10 ฉบับในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2519 เอกสารจำนวนมากเป็นการรวบรวมต่อเนื่องมากว่า 4 ทศวรรษโดยธงชัย วินิจจะกูลและได้มอบให้โครงการฯ (เอกสารดังกล่าวจะระบุไว้ว่า “เอกสารจากธงชัย วินิจจะกูล")

หนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์คือเอกสารชั้นต้นที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เพราะหนังสือพิมพ์ไม่เพียงแต่บันทึกเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังบันทึกอารมร์แห่งยุคสมัยไว้ด้วย และมากไปกว่านั้นหนังสือพิมพ์บางฉบับยังเป็นผู้กระทำการนำไปสู่ความรุนแรงด้วย โครงการฯ จะนำหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2519 มาเผยแพร่ เพื่อบันทึกว่าครั้งหนึ่งสังคมไทยเคย "ลงแดง"  มาแล้ว

ภาพถ่าย