Documentation of Oct 6

ความทรงจำ

เอกสารหรือหลักฐานที่ปรากฏในเว็บไซต์ “บันทึก 6 ตุลา” มีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้และประโยชน์ต่อสังคมเท่านั้น ในการนำไปใช้ กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ “บันทึก 6 ตุลา” ในฐานะแหล่งที่มาหรือตามที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะในเอกสารบางฉบับ แต่หากท่านต้องการนำไปใช้ในทางธุรกิจหรือเพื่อแสวงหากำไร กรุณาติดต่อกับเราก่อนหรือขออนุญาตโดยตรงจากครอบครัวของผู้เสียชีวิต (email: [email protected])