Documentation of Oct 6

สารคดี: สองพี่น้อง The Two Brothers

ภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่อง “สองพี่น้อง (The Two Brothers)” เรื่องราวของ วิชัย เกษศรีพงศ์ษา และ ชุมพร ทุมไมย ช่างการไฟฟ้าสองคนที่ถูกแขวนคอที่จังหวัดนครปฐมหลังจากติดโปสเตอร์ต่อต้านการกลับประเทศของ พระถนอม ผู้ถูกขนานนามท้ายชื่อในห้วงนั้นว่า ‘ทรราช’