Documentation of Oct 6

รายชื่อผู้เสียชีวิตในป่า (ไม่ทราบที่มา ไม่ทราบผู้รวบรวม)

รายชื่อผู้เสียชีวิต  จำนวน  548  คน

 

เขตงานบี 1      จำนวน  8 คน

1.นายถาวร      เพชรไพรวัลย์ (ใจ)                               2.นายสมพร     ธรฤทธิ์ (ชัช)

3.นายบุญนำ    ขาว (ทันรบ)                                        4.นางฝอย       เพ็งสกุล (นิ่ม)

5.นายสุนทร     พลพิชัย (ประสาท)                               6.นายสมนึก    ชูมณี (มนัส)

7.นายสุทิน       ยะโส (สายัณห์)                                    8.นายสุรินทร์   ยอดมณี (สำเนียง)

 

เขตงาน 79       จำนวน  2 คน

1.น.ส.ภาณี      เพชระ (พัทยา)                                     2.น.ส.ศิริพร     สีตารมณ์ (หยัด)

 

เขตงาน 180    จำนวน  123  คน

1.นายจรัญ       หวานแก้ว(มวลชน)                             2.นายจำลอง   หนูเงิน(มวลชน)

3.นายต้อง       หนูเงิน (มวลชน)                                  4.นายทวี         ชูสิทธิ์ (มวลชน)

5.นายบำรุง      ธรฤทธ์ (มวลชน)                                 6.นายสนธิ       เสนา (มวลชน)

7.นายโสภณ     ช่วยบำรุง (มวลชน)                             8.นายจำนงค์      คงแก้ว (กรุง)

9.นายสมบัติ    นวลไทย (กล้า)                                    10.นายประเสริฐ บุญฤทธิ์(ก้อง)

11.นายกลั่น     ประดับ (กาศ)                                      12.นายกัน       พยัคฆา (แก้ว)

13.นายสนิท     ติ้วตัง (โกศล)                                       14.นายจรงค์    พันธวงค์(ขวัญ)

15.นายจิตร     สวัสดิ์โกมล (จัด)                                  16.นายสุนันท์ ลาดทุ่ง(จำเนียร)

17.นายจำรูญ   บุญเตี้ยม(จำรัส)                                   18.นายสายัญ  แดงเพชร(เฉลิม)

19.นายสง่า      หนูพรหม (ชด)                                     20.นายประวิทย์  หวานแก้ว(ชนะ)

21.นายสงัด      ชุมชอบ (ชาตรี)                                    22.นายธวัช     รอดเจริญ(ชาติ)

23.นายชัย        ถาวร (ชำนาญ)                                    24.นายเชี่ยว  เทพบุรี (ชำนาญ)

25.นายเรื่อง     ชูภักดิ์ (ชุบ)                                          26.นายณรงค์  แสงเพชร (เชิงชาย)

27.นายประดิษฐ์  ชุมชอบ (ไชยา)                                 28.นายอุบล  คุณสนอง (ณรงค์)

29.นายถาวร    สาคร (ณรงค์)                                      30.น.ส.ประดับศรี  หนูสงค์(ดวงใจ)

31.นายวิลัย     สุระกา (ดำเนิน)                                   32.นายฉลอง   วิจาราณ์ (เดชา)

33.นายเรวัช    วันโทน (เด็ด)                                       34.นายอาลัย   หลิวคง (แดง)

35.นางบุญ       ไทยเกิด (เตือนใจ)                               36.นายประคอง  หนูสงค์(ถาวร)

37.นายประเวช   มะกะ (เทียนชัย)                               38.นายเล็ก      สมรูป (ธงชัย)

39.นายอำพล   ไทยเกิด (ธงชัย)                                   40.นายสุธรรม ศรีสุข (ธวัช)

41.นายธวัช     พรหมเกิด (ธวัช)                                  42.นายธรรมรงค์ ชูเชษฐ์(นฤทธิ์)

43.นายอุบล     นุ้ยเจริญ (นิล)                                      44.นายเมียด  สาคร (บรรจบ)

45.นายสนั่น     รอดเจริญ (บัณฑิต)                              46.นายประกอบ  เทพชุม(บู๊)

47.นายสุพน     สุระกา (ประจักษ์)                                48.นายสุจิน     แทนกุล(ประเวช)

49.นายประเสริฐ  ชูคง (ประสาน)                                50.นายรณตี    ศรีรัตน์(ปัญญา)

51.นายสำเริง   จั่งโช่ง (ผาด)                                        52.นายบุญทิพย์  พิทักษ์(พนม)

53.นายนิพนธ์  ถาวร (พิทักษ์)                                      54.น.ส.สุทิน     สุระกา(ภักดี)

55.น.ส.สมมาตร  คำฉวาง (ภักดี)                                 56.นางเครือวัลย์ หวานสนิท(ภักดี)

57.นางทองกัน แต้มจันทร์ (ภาระ)                                58.นายวิจิตร  แก้วงาม (ภิรมย์)

59.นายประทีป ประชุม (มนัส)                                     60.นายอุทิศ  จั่งโช่ง (มานพ)

61.นายประเสริฐ  ก่อทอง (มีชัย)                                  62.นายชวลิต  นวลแก้ว (ยอด)

63.นายภิญโญ  ด้วงเพชร (ยุทธ)                                   64.นายสุเมธ    กะมะ (เรวัช)

65.น.ส.ปิยรัตน์   พรหมเกิด (วรรณี)                            66.นายสง่า  ศรีสุข (วัง)

67.นายชื่น  ไกรนรา (วิชาญ)                                        68.นายบุญลือ  สมรูป (วิเชียร)

69.นายสุชัช     พยัคฆา (วินัย)                                     70.นายวิรัตน์  ขุนทอง (วิโรจน์)

71.นายผอน     ห่อเพชร (ไว)                                        72.นายดำ  ศรีสุข (ไว)

73.น.ส.อำไพ   เชาวเหม (สงัด)                                    74.นายผ่อง      จัทร์เดช (สม)

75.นายธวัชชัย  จันทร์เดช (สมเกียรติ)                        76.นายไว        ศรีกลับ (สมชาย)

77.นายลิขิต     เพชรประดิษฐ์ (สมนึก)                         78.นายโชคดี  อินคีรี (สมัคร)

79.นายหมึก     วิเชียรฉาย (สมาน)                              80.นายสมบูรณ์  จิ้งจ่าย (สมุทร)

81.นายคิว        แดงเพชร (สวัสดิ์)                                82.นายสมเกียรติ เพชรสงค์(สัญญา)

83นายสมพร    สมรูป (สายัณห์)                                   84.นายระนอง รอดเจริญ(สำรวม)

85.นายมนัส     กาญจนา (สำรวย)                                86.นายประสิทธิ   ทองรัก (สำเริง)

87.นายปุ้น       เพชรน้อย(สุจิตร)                                 88.นายไสว  บุญคง (สุชาติ)

89.นายวรรณชัย   สุระกา (สุทน)                                  90.นายอัญชลี  กลางเดือน (สุทน)

91.นายเช็ก  พัวชนะ (สุทน)                                          92.นายสมศักดิ์  พยัคฆา (สุเทพ)

93.นายวินัส  ถิ่นหนองบัว (สุธรรม)                             94.นายกรรภัย  ไทยแก้ว (สุธรรม)

95.นายประเสริฐ  สิทธิรักษ์ (สุนทร)                             96.นายนิคม  ชุมสวัสดิ์ (สุมิตร)

97.นายสมพร  แซ่โค้ว (สุราษฎร์)                                 98.นายสุคนธ์  พันธุ์น้อย (สุวัฒน์)

99.นายวิมล  อักษรแป้น(เสริม)                                    100.นายเสนอ  แซ่ลิ้ม(หยัด)

101.นายเฉลิม  เพชรชำนาญ(ใหม่)                              102.นายฟุ้ง  คะเชนทร์(อรุณ)

103.นางอารีย์  ยอดมณี (อุบล)                                    104.นางสำรวย  ขุนสิทธิ์ (อุไร)

105.นายวิชิต  วรรณบุรี  (เอก)                                     106.นายเขิม  คุณสนอง

107.นายเขียน  รอดเจริญ                                            108.นายจุล   โสตทิพย์

109.นายชำนาญ  รักบำรุง                                           110.นางเชื้อ  ศรีสุข

111.นายนิกร  ชัยสวัสดิ์                                               112.นายประสิทธิ์  ศรีทอง

113.นางพัว  วิเชียรฉาย                                               114.นายแย้ม  ศิรศักดา

115.นายเริ่ม  เพชรคลองตาล                                      116.นายวิเชียร  มีแก้ว

117.นายวิเชียร  ถาวร                                                  118.นายสมศักดิ์  เพชรคง

119.นายสวัสดิ์  ธรฤทธิ์                                               120.นายสว่าง  ชนิมาศ

121.ด.ช.สานนท์  หนูเงิน                                             122.นายอรุณ  แดงเพชร

123.นายอุดม  สุขเพชร

 

เขตงาน  357    จำนวน  103  คน

1.นายคลาด   แก้วพิพัฒน์   (มวลชน)                          2.นายเจียม   บำรุงค์    (มวลชน)

3.นายช่อง                           (มวลชน)                           4.นางชูศรี     เทพทอง  (มวลชน)

5.นายโชคดี    เทือกเพชร    (มวลชน)                          6.นายโชติ     หอมกอ   (มวลชน)

7.นายตอม     จงจิตร          (มวลชน)                           8.นายทวี       กาญจนะ (มวลชน)

9.นายนิตย์     อุปถัมภ์        (มวลชน)                           10.นายแบบ  สวัสดิ์โกมล (มวลชน)

11.นายประดิษฐ์  ปานสกุล (มวลชน)                           12.นายปรีชา  เลิศไกร   (มวลชน)

13.นายเปรม   ยะโส            (มวลชน)                           14.นายพิณ    ชูทัพ        (มวลชน)

15.นายเฟื้อง   นวลสุทธิ์     (มวลชน)                           16.นายมณี                  (มวลชน)

17.นายยอม    สวนสกุล      (มวลชน)                           18.นายยิ้ม     กลิ่นน้อย  (มวลชน)

19.นายรุ่ม       เพชรศร       (มวลชน)                           20.นายวิมล   พรยม       (มวลชน)

21.นายวีระพล  ช่วยบำรุง   (มวลชน)                           22.นายสงัด   ประพันธ์   (มวลชน)

23.นายสมควร  พร้อมด้วง  (มวลชน)                          23.นายสมชาย  บุญร่ม   (มวลชน)

24.นายสมโชค  วงศ์สวัสดิ์   (มวลชน)                          25.นายสะอาด  เทพทอง (มวลชน)

26.นายเสน่ห์    ผิวนวล       (มวลชน)                           27.นายหิรัญ  เทือกเพชร (มวลชน)

28.นางอ้วน    เทพทอง        (มวลชน)                          29.นายทองสืบ  นนทศักดิ์  (กวี)

30.นายวินัย   ประชุม   (กำแพง)                                  31.นายพงษ์ศักดิ์  รัตนแก้ว  (ขจร)

32.นายสมพิศ  ภักดิ์นุฤทธ  (ขำ)                                  33. นายจวน  ชูช่วยสุวรรณ  (เขต)

34.นายทวี  ธุรกิจ   (เขียน)                                           35.นายจเร   พรหมฤทธิ์  (คงคา)

36.นายประเกียรติ  ทองนุ่น  (จรูญ                               37.นายวิโรจน์  กำลังวิวัฒน์  (ชื่น)

38.นายวิรัตน์  รอดเจริญ  (ดาว)                                   39.นาย                                (เดชา)

40.นายบุญชัย  สิขิวัฒน์  (แดง)                                    41.นายวันชัย  สุขพื้น   (ทน)

42.นายวิชิต  แก้วพิพัฒน์  (ทวี)                                    43.นายชิต    วุฒิศักดิ์   (ทูน)

44.นายอุทัย  ศรีน้อย  (แทน)                                       45.นายดิน  แซ่ลิ้ม  (ธวัช)

46.นายพรชัย  ดวงแก้ว  (ธาร)                                     47.น.ส.                             (นงเยาว์

48.นายสมควร  จิตรธรร  (นที)                                    49.นายยงค์   สวนกุล  (บุญ)

50.นายหมุน  แก้วศรีมล  (ประกอบ)                            51.นายดอย               (ประดิษฐ์)

52.นายชัยศักดิ์  สิขิวัฒน์   (ประทีป)                            53.นายไท   รักสอง   (ประทีป)

54.นายประสิทธิ์   จงจิตร  (ผาสุก)                               55.นาย                        (พรรค)

57.นายไว   แก้วศรีมล  (ไพบูรณ์)                                 58.นาง                         (มณี)

59.นายเจริญ  นนทศักดิ์  (มนชัย)                                60.นายสุรพล  ช่วยบำรุง  (มิตร)

61.นายเมียด  พิบูลย์  (มิตร)                                        62.นาย                        (ยืน)

63.นายสหัส   จิตตธรร  (รักชาติ)                                 64.นายวิโรจน์  นนทศักดิ์  (โรจน์)

65.นายประพัก  สีนุ่น   (โรจน์)                                      66.นายคอย  สุระกา  (เวก)

67.นายสมพร  ธนากันต์  (ไว)                                      68.นายสมพงศ์  ธนากันต์ (ศร)

69.นางกฐิน  ทิศรอด  (ศรี)                                           70.นายอ๊อด  ชูช่วยสุวรรณ (สมเกียรติ)

71.นาย                        (สมแค้น)                                 72.นายเสนอ  จุชเพชร  (สมชาย)

73.นายเสงี่ยม              (สมาน)                                    74.นายเจริญ  เพ็งจันทร์  (สมพงษ์)

75.นาย                        (สวาส)                                     76.นาย                           (สัญญา)

77.นายทวีป  ส้มเกลี้ยง (สัมพันธ์)                                78.นายประพิศ  อ่อนเย็น  (สากล)

79.นายนิพนธ์  จุลเพชร  (สามารถ)                              80.นายโกษา  เพชรชำนาญ (สิน)

81.นายบุญธรรม  ศรีสมโภชน์ (สุทน)                          82.นายสมศักดิ์  เมฆา  (สุเทพ)

83.นายสวาท  แซ่ลิ้ม  (สุวิทย์)                                      84.นายเลื่อน  ไชยยศ  (แสง)

85.นายวิสิทธิ์  บุญรักษ์  (แสนศึก)                                86.นายธรรมนูญ  คงดี  (หนัก)

87.นายเสถียร  ส้มเกลี้ยง (หมั่น)                                  88.นายเกษม  นนทศักดิ์ (เหิม)

89.นายขอม  สวนกุล (ใหญ่)                                        90.น.ส.เตือนใจ  นนทศักดิ์ (อาลัย)

91.นายก้อง  คงวรรณ                                                  92.นายคำนึง  ชูรักษ์

93.นายจวน                                                                 94.นายชู  ศิริ

95.นายแช่ม  ชัยสวัสดิ์                                                 96.นายน้อม

97.นายนิยม  สุทธิ                                                       98.นายบำรุง

99.นายพินิตย์  ศิริวัฒน์                                               100.นายเลี่ยม  สิงคาร

101.นายศรีพรหม  กาญจนารัก                                   102.นายสวัสดิ์

103.นายอุทัย  ณะเสน

 

เขตงาน  508   จำนวน  130  คน

1.นายคลี่  คงคชวรรณ (มวลชน                                  2.นายวิจิตร  ลิ้มรุ่งโรจน์  (มวลชน)

3.นายภิญโญ  พรหมหอม  (กิจแก้ว)                             4.นางสมนึก  ชัยชุมขุน (กู้เกียรติ)

5.นายอุดม  ประพัฒน์  (โกวิท)                                     6.นายเวียง  พริ้งเพรา  (โกวิท)

7.นายธรรมนูญ  ขานทอง (คำยนต์)                            8.น.ส.ประไพ  ขาวผ่อง (จารึก)

9.นายสมศักดิ์  คงแก้ว (จำนงค์)                                  10.นายเขือง  สิริทอง  (เจตน์)

11.นายเคล้า  หนูศรีแก้ว  (เฉลิม)                                 12.นายพิ   องค์ศิริมงคล (ชาติ)

13.นายชอบ  ถนอม  (ชีวิติ)                                          14.นายสุนทร  สุขนวล  (โชคชัย)

15.นายวิจิตร  อินทร์ช่วย (ดอน)                                  16.นายเย็น  พรหมดวง  (ดี)

17. นายชม  พงษ์แพทย์  (เดช)                                     18.นายสาคร  วงศ์นุ่น (เดช)

19.นายปราโมทย์  ดำศิริ  (แดน)                                  20.น.ส.ลออ  (นิติ ม.ราม) (ตุ๊ก)

21.นายประเวช  วีระวงศ์ (ทวีป)                                   22.นายโพธิ์แก้ว  บุญแสง (ทักษิณ)

23.นายนิกร  แก้วเจริญ  (ทันรบ)                                  24.นายประโมทย์  พัฒน์ชู (เทียนชัย)

25.นายประจวบ  ทองอ่อน (ธวัช)                                 26.นายวีรสิงห์  ชูรักษ์  (นัฐชัย)

27.นายไสว ลาภเจริญ  (นิกร)                                      28.นายโสภา  สาริขา (นิรันดร์)

29.นายวิฑูรย์  โอชา (ประดิษฐ์)                                    30.นายสุนทร  นนสุวรรณ (ประมินทร์)

31.นายนุกูล  พัฒน์ชู  (ประยูร)                                     32.นายวิชิต  นิตย์ภักดี (ประสงค์)

33.นายชอบ  บุญฤกษ์  (ประสาน)                                34.นายวิเชียร  พรหมเมธ (ประสิทธิ์)

35.นายคล่อง  ชัยณรงค์  (ประเสริฐ)                            36.นายเหนียว  ประดิษฐสาร  (ปรีชร)

37.นายราย  สงรักษ์  (ปลอด)                                       38.นายสานน  สุวรรณ  (ปัญญา)

39.นายเยื้อง  แก้วกูล  (เปลี่ยน)                                   40.นายเชี้ยน  สมพิศ  (ผาด)

41.นายจรูญ  กุหลาบแดง  (เผชิญ)                               42.นายประเสริฐ  คงคชวรรณ (ฝึก)

43.นายสมพร  ชูคง  (พร)                                             44.น.ส.ยุพดี  สงเคราะห์  (เพ็ญ)

45.นายนอบ  วิชัยยุทธ์  (เพียร)                                    46. นายวันเกียรติ  วีรวงค  (ภักดี)

47.นายสมบัติ  ปานบรรจง (มนูญ)                               48.นายมานิตย์  ศิริพรหม  (มาโนช)

49.นายปรีชา  จงจิตร (มิตร)                                        50.นางแฉล้ม  ปลอดอักษร (แมว)

51.นายนิตย์                 (ยอด)                                      52.น.ส.บุษบา  สำเนียงเหล็ก (รักษา)

53.นายกระจัด  พัฒน์ชู (รักสุข)                                    54.นายวีระ  สมพิศ  (ว่อง)

55.นายสมมุ่ง  สันคุ้ม (วันชัย)                                      56.นายเชี่ยม  ธรฤทธิ์  (วิชิต)

57.นายพร  ดำศิริ (วิเชียร)                                           58.นายพินิจ  สมพิศ (วินัย)

59.นายไพศาล  จงจิตร (วิโรจน์)                                   60.น.ส.ยศเวหา  ศรีเจริญ  (วิไล)

61.น.ส.วิรัช  ลาภเจริญ (วิไล)                                       62.นายเพียร  แก้วศาลา (เวง)

63.นายธรรมรงค์  ตรีทัศน์ (ศักดา)                              64.นายสุธรรม  ศรีเทพ (สงัด)

65.นายผล  ทองรอด  (สมคิด)                                      66.นายสยาภรณ์  สิริทอง (สมชาย)

67.นายประวิทย์  หนูศรีแก้ว (สมชาย)                         68.นายครวญ  เดชสุข (สมบูรณ์)

69.นายสว่าง  กลับชัย (สมหวัง)                                   70.นายณรงค์  คงศรี (สหัส)

71.นายประคอง  จำนงค์จิตร (สายัณห์)                       72.                   เพชรน้อย  (สิน)  (หมอ)

73.นายห้วน                 (สุคนธ์)                                    74.นายคำนึง  พัฒน์ชู  (สุชัย)

75.น.ส.วรรณี  พัฒน์ชู  (สุดา)                                       76.นายแสง  ทองอินทร์  (สุธรรม)

77.นายนิพนธ์  โภคะ (สุภาพ)                                       78.นายเอี่ยม  พัฒน์ชู (สุมนต์)

79.นายคลาด  หนูศรีแก้ว  (สุวัฒน์)                              80.นายจำรัส  พงษ์แพทย์ (แสวง)

81. นายแดง  ช่วงเกลี้ยง (หอม)                                   82.นายอู๊ด  หอมกอ  (เหล็ก)

83.นายสุเมธ  ชูมณี (องอาจ)                                       84.นายรุ่น  ชำกลิ่น  (อรุณ)

85.นายขจร  พัฒน์ศรีทอง (อาคม)                               86.นายทวี  ชูจิตร (อาภรณ์)

87.นายจิตร  อ่อนสูง (อุดร)                                          88.นายเจียน  ชัง  (อุทัย)

89.นายจรวย  เทพศิริ (เอก)                                         90.นายเสถียร  นุ่มนวล (เอส)

91.ด.ช.            ระฆังทอง                                             92.นายโกศล  มะกะ

93.นายขาว  แสงจันทร์                                                94.นายควัน  ประเสริฐ

95.นายแคล้ว  คงคชวรรณ                                          96.นายจำเนียร  ชูแก้ว

97.นายฉลาด  คงคชวรรณ                                          98.น.ส.ฉะอ้อน  มากบุญ

99.นายฉอ้อน  บัวพรหม                                              100.นายเฉลิม  คงคชวรรณ

101.นายเชษฐ์  ช่วงเกลี้ยง                                           102.นายแต้ม  เกษเพชร

103.นายเนื่อง  ชูแก้ว                                                   104.นายประเสริฐ  แช่เอำ

105.นางปราณี  เชิงทอง                                               106.นายปลอบ  พัฒน์ชู

107.นายพูล  สายทอง                                                  108.นายมนตรี  ศรีรัตน์

109.นายมานพ  เกลือนเมือง                                       110.นายวอน  เพชรรัตน์

111.นายวิจิตร                                                             112.นายวิชิต  ชาวกะแดะ

113.นายวิเชียร  ทองรอด                                             114.นายวิเชียร  อินคง

115.นายวิรัช  ปานศิริ                                                  116.นายวิรัตน์  จันทร์แก้ว

117.นายสงวน  บำรุง                                                   118.นายสงวน  ราชฉวาง

119.นายสมคิด  เชิงทอง                                              120.นายสมโชค  ประสบรอด

121.นายสมนึก  แจ้งเศรษฐ                                         122.นายสร้วง จันทร์บูรณ์

123.นายสุจินต์                                                             124.นายสุนทร  ชัยคง

125.นายเสริม  ดำศรี                                                   126.นายเสี้ยน  ไทยเสน

127.นายโสภพ  เซชัง                                                    128.นายอรุณ  ทองปา

129.นายอรุณ  คหะวงศ์                                               130.นายอรุณ  เพชระ

 

เขตงาน  511  จำนวน  38  คน

1.นายครวญ  แก้วประดับ  (มวลชน)                            2.นายค่อง  พรมประสงค์ (มวลชน)

3.นายชัยสิทธิ์  ราชมณี  (มวลชน)                                4.นายเชื้อ  เกตุวิชิต (มวลชน)

5.นายนิพนธ์  เพชรรัตน์ (มวลชน)                               6.นายบรรจบ  จงจิตร (มวลชน)

7.นายประมวล ศรีสว่าง (มวลชน)                               8.นายประวิทย์ ประเสริฐ (มวลชน)

9.นายลอบ  นอบน้อม (มวลชน)                                  10.นายลำดวน  จงจิตร  (มวลชน)

11.นายศรี  รักวงศ์ (มวลชน)                                        12.นายสมบูรณ์  เกตุวิชิต (มวลชน)

13.นายสวัสดิ์  วงพิพันธ์  (มวลชน)                              14.นายอดิศักดิ์  เกตุวิชิต (มวลชน)

15.นายอนันต์  พรหมเดช (มวลชน)                             16.นางอาลัย  ศรีสว่าง  (มวลชน)

17.นายวิจิตร  นาคแดง (จา)                                        18.นางฉิ่ง  นาคแดง (ฉาย)

19.นายคณิต  บำรุงเกื้อ (ดิน)                                       20.นายนิคม  หวานแก้ว (ทะนง)

21.น.ส.ถวิล  สังข์ทอง (นาถ)                                        22.นายแอ๊ด  ผุดผาด (นาวิน)

23.น.ส.จิราพร  สังข์วงศ์ (นุช)                                      24.นายสุรพล  รัตนแก้ว (บรรลุ)

25.นาย                        (ประชัญ)                                  26.นายวีระ  สมรูป (ประพันธ์)

27.นายวินัย  แก้วหวีด (ปราชญ์)                                  28.นายมณี  วุฒิพงศ์ (ปราชญ์)

29.นาย                        (พิณ)                                        30.นายโสภณ  ปานสุขนิรันดร์ (โพธิ์)

31.นายวินัย  ปรีชา (รักธรรม)                                      32.นายอรุณ  จิตดาว (ราม)

33.นายณรงค์  กุลน้อย (วิเชียร)                                   34.นายประพันธ์  เพชรน้อย (สยาม)

35.น.ส.ปรีดา  สุขโสม (สายัณห์)                                  36.น.ส.คิ้ง  เมืองสุวรรณ (อาภรณ์)

37.นางวันดี  แซ่บ่าง (อารี)                                           38.นายมนูญ  สุวรรณนวล

 

เขตงาน  514  จำนวน  32 คน

1.นายกมล  ชีวะ  (มวลชน)                                          2.นายนิคม  เศราฐบุรี  (มวลชน)

3..นายประยูรศักดิ์  ธรฤทธิ์ (มวลชน)                          4.น.ส.ส้อง  พุทธิพิทักษ์ (กอบกาญจน์)

5.นาย                          (ขำ)                                         6.นายสนิท  สุขใจ (ขึ้น)

7.นายทวี  ทองใหม่  (คอน)                                          8.นายมานิตย์  เพชรไข (เจริญ)

9.นายทวีป  ศักดิ์สง (ชวน)                                           10.นายนิพนธ์ วัฒนา ม.เชียงใหม่ (เชียง)

11.นายจินดา  ชูศรี (ดำรง)                                           12.นายสุนทร  นุ่นทิพย์  (ทันรบ)

13.นายประเสริฐ  ทวีทอง (ธานี)                                  14.นายวัลลภ  บุญภักดี  (นพ)

15.นายสมวงศ์  เชาวนะ (นิคม                                     16.นายสุภาพ  ประชากูล (นิพนธ์)

17.นายพรเทพ  เกิดขาว (บรรจง)                                 18.นายวิโรจน์  หวานแก้ว (ประคอง)

19.นายเจริญ  หนองสุข (มนตรี)                                  20.นายมณี  บุญช่วย (มนัส)

21.นายกมล  ประสบรอด (มานพ)                               22.นายดุสิต  นาสมใจ  (ลุงดง)

23.นายจ่าย  ธรฤทธิ์ (วินิจ)                                          24.นายลำดวน  จันทร์โรจน์  (สมควร)

25.นายณรงค์ ชูเพชร (สัมพันธ์)                                   26.นายพิบูลย์  ละอองทอง  (สามารถ)

27.นางนัด  เพชรน้อย (สาย)                                        28.นายมานิตย์  พุทธิพิทักษ์  (สายัณห์)

29.นายสุวิทย์ ธรฤทธิ์ (สืบ)                                          30.นายสุเชาว์  ชุมทอง (สุชาติ)

31.นายนิ่ม  สุขตุด (อำนวย)                                        32.นายสมเกียรติ ธรฤทธิ์ (อุทัย)

 

เขตงาน  519 จำนวน  28 คน

1.นายอารมณ์  ชูรักษ์ (กัญญา)                                    2.นายจรูญ  พลสวัสดิ์ (ขยัน)

3.นาย                          (เขียน)                                     4.นายวิทยา  ปิ่นหมวด (คม)

5.นายสุนทร  พิบูลย์ (ชิงชัย)                                        6.นายธง  ชุมพร (ธง)

7.นายสมใจ  ปานหมี   (บัณฑิต)                                  8.นายโสภณ  ธรฤทธิ์  (ประสิทธิ์)

9.นายศลชัย  สังข์แก้วพูนผล (ประหยัด)                      10.นายสมปอง หวานทอง (ศักดิ์)

11.นายอรุณ  สมบูรณ์ (สง่า)                                        12.นายสุข  ขวัญชุม  (สมหมาย)

13.นายสยาม               (สยาม)                                    14.นายจบ   ชาวบ้านนา (สว่าง)

15.นาย                        (สุวัฒน์)                                   16.นายวิรัตน์  นุ่มสวัสดิ์ (อุดม)

17.นายเจิม  ช่วยพลัด                                                  18.นายแพร้ว

19.นายมนัส  เมธาจันทร์พิศ                                        20.นายอื่น

21.นายหลาน  เนื่องกระจ่าง (ธง)                                 22.ด.ช.สุน  จิตอารี

23.นายจ้วน  ยอดดี (อุทัย)                                           24.นางแดง  ยอดดี (ภรรยา)

25.ด.ช.สุเทพ  ยอดดี (บุตร)                                         26.นายสงคราม  กิ่งทอง (สุนทร)

27.นายเล็ก  บรรดาศักดิ์  (สิง)                                     28.นายเผียน  บรรดาศักดิ์

 

เขตงาน  520 จำนวน  39 คน

1.นายแก้ว  หนูช่วยแก้ว (มวลชน)                               2.นายเขียน  ทวีรัตน์  (มวลชน)

3.นายเขียว                    (มวลชน)                                4.นายจรัญ  หนูช่วยแก้ว (มวลชน)

5.นายฉุ้ย  ศรีสด          (มวลชน)                                  6.นายช่วย  เพชรสุข (มวลชน)

7.นายเชียน  ทวีรัตน์  (มวลชน)                                   8.นายเด้ง  ขวัญคง (มวลชน)

9.นายถนอม  พันธ์กิโล (มวลชน)                                 10.นายทวน  มณีมัย (มวลชน)

11.นายนิคม                 (มวลชน)                                  12.นายเปลี่ยน  คงทองเมือง (มวลชน)

13.นายผอม  สุทธิเกิด  (มวลชน)                                 14.นายพัน  มณีมัย  (มวลชน)

15.นายเพิ่ม  มณีมัย  (มวลชน)                                    16.นายวิน              (มวลชน)

17.นายไว  หนูช่วยแก้ว  (มวลชน)                               18.นายสมนึก  คงทองเมือง (มวลชน)

19.นายเสรี  มณีมัย (มวลชน)                                      20.นายอำนวย  คงทองเมือง (มวลชน)

21.นายสมบูรณ์  จรัสสกุล (ดำ)                                    22.นายแบด๊าด  บรรดา  (เดช)

23.นายดัด  เกลือมีผล (แดง)                                       24.นายทินกร  วงศ์จินดา (ต้าน)

25.นายสงวน  เสนา (ทาน)                                           26.นายเสริม  พันธ์เส้ง (นิ่ง)

27.น.ส.วรรณา  ชูช่วยสุวรรณ์ (นิภา)                           28.นายสมนึก  ศรีอาวุธ  (ประชา)

29.นายประชีพ  ยะโส  (ปรีชา)                                      30.นายผ่อง  ขรรณ์พระแสง  (ผิน)

31.นายเด็ด  ชุมพล  (ฟื้น)                                            32.นายประสบ  หอยมณี (วิรุต)

33.นายอรุณ  ชูช่วยสุวรรณ  (สมทบ)                           34.นายวิจิตร  ทัพไทร  (สมิง)

35.นายฉลอง  ธรฤทธิ์  (สอน)                                      36.นายสนอง  ชูช่วยสุวรรณ (สุทน)

37.นายไฝ  คงทองเมือง  (เสือ)                                     38.นาย                        (ไสว)

39.นายคำนูน

 

เขตงาน  523 จำนวน  44 คน

1.นายครวญ  แก้วผลึก  (มวลชน)                                2.นายจาง  แก้วควนสูง  (มวลชน)

3.นายเฉี่อย  รองรัตน์  (มวลชน)                                  4.นายชิต  ธรฤทธิ์   (มวลชน)

5.นางดวน  ช่วยบำรุง  (มวลชน)                                  6.นายตุด  จุลเพชร  (มวลชน)

7.นายปรีชา  ชูศิริ  (มวลชน)                                        8.นายเปลี้อง  แต่งตั้ง  (มวลชน)

9.นายผัน  ทองรักษ์  (มวลชน)                                     10.นายวร  ชูศิริ  (มวลชน)

11.นายสมพงศ์  แซ่บ่าง  (มวลชน)                               12.นายดำ        (เกรียงศักดิ์)

13.นายวรรณ  ปรีชา (จเร)                                           14.นายไพริน  นวลแก้ว  (ชนะ)

15.นายแต้ม  เพ็งสกุล  (ชนะ)                                       16.นายประกอบ  ทองรอด (ชูศักดิ์)

17.นายปาน  วัชระ  (ดัด)                                             18.นายเคว็ด  แดงอนันต์  (ดำ)

19.นายจรูญ  แดงศรี (เด็ด)                                          20.น.ส.ถิ้ง  เสองแพรก  (นิตยา)

21.นายนิ่ง  รักนาง  (ประจวบ)                                     22.นายน้อม  เลิศไกร  (ประทวน)

23.นายพ่วน  ยกเซ้ง  (ประพันธ์)                                  24.นายฟื้น  ช่วยบำรุง  (ประสงค์)

25.นายเล็ก            (ปลื้ม)                                             26.นายสุคนธ์  เชื้อกูลชาติ  (พลอย)

27.นาย ประทิง  นักฟ้อง  (พิเชษฐ์)                                28.นายจรูญ  หนูทอง  (เพชร)

29.นายทอง  แสงเผือก  (มานะ)                                   30.นายมนตรี  ทักษ์จ่าง  (มีชัย)

31.นายสวน  สองศรี  (ไมล์)                                         32.นายปราย  ร่วมพันธ  (ยงยุทธ)

33.นายปัญญา  เกตุแก้ว  (วินัย)                                   34.นายแจ้ง  ประทุมเพชร  (วีระ)

35.นายสุวิทย์  คงสรรพ (สงคราม)                               36.นายวิชิต  คงสรรพ  (สมคิด)

37.นายปรีชา  เพชรประดิษฐ์  (สมนึก)                         38.นายประเสริฐ  พล้ายด้วง  (สมปอง)

39.นายทวี  สวนกุล  (สมศักดิ์)                                     40.น.ส.วรรณดี  สารัตน์  (สายชล)

41.นายณรงค์        (เสริม)                                            42.นายรวบ  แก้วควนสูง  (แสง)

43.นางพ่วง  บุญฤทธิ์  (อุษา)                                        44.ถาวร  กรดนวล  (พระ)