Documentation of Oct 6

คำประกาศเกียรติคุณ หนังสือ Moments of Silence ได้รับรางวัลชนะเลิศ EUROSEAS HUMANITIES BOOK PRIZE 2022

Congratulations!

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธงชัย วินิจจะกูล ในโอกาสที่หนังสือ Moments of Silence: The Unforgetting of the October 6, 1976 Massacre in Bangkok. (ช่วงขณะแห่งความเงียบงัน: สภาวะลืมไม่ได้ จำไม่ลงของเหตุการณ์สังหารหมู่ 6 ตุลา 2519 ที่กรุงเทพฯ). Honolulu: University of Hawai’I Press, 2020” ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี 2022 สำหรับหนังสือในสายมนุษยศาสตร์ ของ European Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS)

รางวัลนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำประกาศเกียรติคุณต่อความมุ่งมั่นทุ่มเทของอาจารย์ธงชัยที่อุทิศขีวิตให้กับการต่อสู้เพื่อไม่ให้ผู้คนหลงลืมความโหดร้ายทารุณในเช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2519 แต่รางวัลนี้จะช่วยให้ประวัติศาสตร์ 6 ตุลาเป็นที่รับรู้ของวงวิชาการระดับโลกมากยิ่งขึ้น และอาจนำไปสู่การศึกษาที่ลึกซึ้งต่อไป

Citation for MoS EuroSEAS 2022 Humanities Book Prize – MoS