Documentation of Oct 6

ร่วมเผชิญอยุติธรรม ร่วมความทรงจำ

แม้จะผ่านไป 40 ปีแล้วและแม้ว่าในระยะ 20 ปีที่ผ่านมาจะมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 มากขึ้น แต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 6 ตุลายังมีอยู่จำกัดด้วยเหตุผลนานาประการ โครงการบันทึก 6 ตุลา คือความพยายามจัดสร้างแหล่งข้อมูล (Archives) หรือ “หอจดหมายเหตุ” เพื่อเป็นศูนย์ความรู้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ 6 ตุลาแก่สาธารณชน ท่านสามารถร่วมสร้างแหล่งข้อมูลกับโครงการ ด้วยการส่งเอกสารหลักฐาน สิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย ข้อมูลผู้เสียชีวิต รวมทั้งความทรงจำของท่านมายัง [email protected]