Documentation of Oct 6

รายชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 จำนวน 40 คน

ในหนังสือ “6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง” (ฉบับพิมพ์ครั้งแรกปี 2558) ตัวเลขและรายชื่อผู้เสียชีวิตในวันที่ 6 ตุลา 2519 มาจากเอกสารชันสูตรพลิกศพที่ตำรวจยื่นต่ออัยการ (ดูรายงานดังกล่าวได้ที่ https://doct6.com/archives/category/documents/autopsy) ซึ่งระบุว่า มีจำนวน 46 คน เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนฝ่ายล้อมปราบ 5 คน เป็นนักศึกษาและประชาชนผู้ถูกล้อมปราบ 41 คน โดยมีชื่อนายวันชาติ ศรีจันทร์สุข รวมอยู่ด้วย

แต่จากการปรึกษาหารือกับ อ.ธงชัย โครงการ “บันทึก 6 ตุลา” (www.doct6.com) เห็นว่าควรตัด วันชาติ ศรีจันทร์สุข ออก เพราะเขาเสียชีวิตในเรือนจำเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2520 มิใช่ในเหตุการณ์ 6 ตุลา เหตุผลที่ตัดเขาออกจากรายชื่อนี้ ไม่ใช่เพราะเราไม่ตระหนักในคุณค่าของชีวิตเขา แต่เราเห็นว่ารายชื่อของเหยื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ควรจำกัดเฉพาะผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์และบาดเจ็บจากเหตุการณ์จนเสียชีวิตในเวลาต่อมาเท่านั้น (เช่น อรุณี ขำบุญเกิด บาดเจ็บจากเหตุการณ์ แต่เสียชีวิตในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน) เพราะหากไม่กำหนดให้ชัดเจน ก็จะมีคำถามว่าควรรวมเหยื่อของเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกันหรือไม่ แค่ไหนจึงจะนับว่าเกี่ยวพัน เช่น ควรรวมวิชัย เกษศรีพงษา และชุมพร ทุมไทย ซึ่งถูกแขวนคอเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2519 หรือไม่ ควรรวมอีกหลายคนที่ถูกลอบสังหารในช่วงปี 2518-2519 ก่อน 6 ตุลาหรือไม่ ควรรวมผู้เสียชีวิตจากการสู้รบในป่าหลัง 6 ตุลาด้วยหรือไม่ เพราะพวกเขาเข้าป่าก็เพราะ 6 ตุลา จนทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา 

ชีวิตของทุกท่านในกรณีอื่น ๆ เหล่านั้นมีคุณค่าอย่างยิ่ง การที่โครงการบันทึก 6 ตุลาติดตามสืบค้นประวัติและครอบครัวของวิชัยและชุมพร ก็เพราะเราให้ความสำคัญกับสามัญชนที่ถูกหลงลืมมานาน แม้ว่าการตายของทุกท่านในกรณีอื่น ๆ เหล่านั้นจะเกี่ยวโยงกับ 6 ตุลาก็ตาม แต่ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าเขาเสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลา การจัดกิจกรรมรำลึกและให้เกียรติแก่พวกเขาในลักษณะต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ควรทำกันมากขึ้น แต่คงไม่สามารถนับรวมเขาไว้ในรายชื่อนี้

รายชื่อข้างล่างนี้เรียงตามตัวอักษร มิได้เรียงตามลำดับในรายงานชันสูตรศพ 

 1. กมล แก้วไกรไทย
 2. จารุพงษ์ ทองสินธุ์
 3. ชัยพร อมรโรจนาวงศ์
 4. ดนัยศักดิ์ เอี่ยมคง
 5. เนาวรัตน์ ศิริรังษี
 6. บุนนาค สมัครสมาน
 7. ปรีชา แซ่เฮีย (เอีย)
 8. พงษ์พันธ์ เพรามธุรส
 9. ไพบูลย์ เลาหจิรพันธ์
 10. ภรณี จุลละครินทร์
 11. ภูมิศักดิ์ ศิระศุภฤกษ์ชัย
 12. มนัส เศียรสิงห์
 13. มนู วิทยาภรณ์
 14. ยุทธนา บูรศิริรักษ์
 15. วิมลวรรณ รุ่งทองใบสุรีย์
 16. วสันต์ บุญรักษ์
 17. วัชรี เพชรสุ่น
 18. วิชิตชัย อมรกุล
 19. วิสุทธิ์ พงษ์พานิช
 20. วีระพล โอภาสวิไล
 21. ศิริพงษ์ มัณตะเสถียร
 22. สงวนพันธุ์ ซุ่นเซ้ง
 23. สมชาย ปิยะสกุลศักดิ์
 24. สัมพันธ์ เจริญสุข
 25. สุพจน์ พันธุ์กาฬสินธุ์
 26. สุพล พาน (บุญทะพาน)
 27. สุวิทย์ ทองประหลาด
 28. สุรสิทธิ์ สุภาภา
 29. อนุวัตร อ่างแก้ว
 30. อภิสิทธิ์ ไทยนิยม
 31. อรุณี ขำบุญเกิด
 32. อัจฉริยะ ศรีสวาท
 33. อับดุลรอเฮง สาตา
 34. ชายไทยไม่ทราบชื่อ
 35. ชายไทยไม่ทราบชื่อ
 36. ชายไทยไม่ทราบชื่อ
 37. ศพถูกเผาไม่ทราบชื่อ
 38. ศพถูกเผาไม่ทราบชื่อ
 39. ศพถูกเผาไม่ทราบชื่อ
 40. ศพถูกเผาไม่ทราบชื่อ

หมายเหตุเพิ่มเติม

 1. ในเอกสารชันสูตรฯ​ มี “ชายไทยไม่ทราบชื่อ” 6 ราย โครงการ “บันทึก 6 ตุลา” ได้สืบค้นจนระบุชื่อได้แล้ว 3 ราย ยังมีอีก 3 รายที่ไม่สามารถระบุได้
 2. กรณีที่ศพถูกเผาจนเหลือแต่ซากกระดูก แพทย์ไม่สามารถระบุเพศของผู้เสียชีวิตได้ จึงต้องระบุว่าเป็น “ศพถูกเผาไม่ทราบชื่อ”
 3. การสะกดชื่อของผู้เสียชีวิตมีปัญหาพอสมควร เพราะหลายรายสะกดต่างกันมากกว่า 1 แบบ โครงการ “บันทึก 6 ตุลา” ติดตามสอบถามจากญาติได้เพียงจำนวนหนึ่ง การสะกดชื่อในกรณีตรวจสอบจากญาติไม่ได้ จะต้องมีเอกสารรับรองอย่างน้อยหนึ่งชิ้น