Documentation of Oct 6

จำนวนและรายชื่อผู้เสียชีวิต 6 ตุลา เราควรรวมหรือไม่รวมใครบ้าง

ตุลาคม 2561

 

ที่ผ่านมาตัวเลขผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 ตุลา 2519 มีจำนวน 46 คน เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายขวา 5 คน เป็นนักศึกษาและประชาชน 41 คน ตัวเลขนี้มาจากเอกสารชันสูตรพลิกศพที่ตำรวจยื่นต่ออัยการ หนังสือ “6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง” ของ ศ.ธงชัย วินิจจะกูลก็ใช้ตัวเลขนี้มาตลอด แต่จากการปรึกษาหารือกับ อ.ธงชัย โครงการ “บันทึก 6 ตุลา” เห็นว่าควรตัดให้เหลือ 40 คน เพราะหนึ่งในรายชื่อคือ วันชาติ ศรีจันทร์สุข เสียชีวิตจากเหตุผูกคอตายในเรือนจำเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2520

เหตุผลที่ตัดวันชาติออก ไม่ใช่เพราะเราไม่ให้คุณค่ากับชีวิตของเขา แต่เราเห็นว่ารายชื่อของเหยื่อ 6 ตุลา 2519 ควรจำกัดเฉพาะผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในวันที่ 6 ตุลาคมเท่านั้น (เช่น กรณีอรุณี ขำบุญเกิดบาดเจ็บจากวันที่ 6 ตุลา แต่เสียชีวิตในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน เราได้รวมเธอไว้ในฐานะเหยื่อ 6 ตุลา) เพราะหากเราไม่ทำขอบเขตให้ชัดเจน ก็จะมีคนรวมวิชัย เกษศรีพงษา และชุมพร ทุมไทย ช่างไฟฟ้าที่ถูกแขวนคอเมื่อวันที่ 24 กันยายนไว้ด้วย  แล้วก็อาจมีคนเสนอต่อว่าในเมื่อเราเพิ่มชื่อวิชัย และชุมพรเข้าไปในอนุสรณ์สถานแล้ว ก็ควรเพิ่มชื่อคนอีกราว 10 คนที่ถูกลอบสังหาร เป็นเหยื่อของขบวนการ “ขวาพิฆาตซ้าย” ในช่วงปี 2518-2519 ด้วย เช่น อมเรศ ไชยสะอาด (นิสิตมหิดล) ดร.บุญสนอง บุญโยธยาน ฯลฯ แล้วก็อาจมีคนเสนอให้รวมชื่อนิสิตนักศึกษาที่เสียชีวิตจากการสู้รบในป่าด้วย เพราะพวกเขาก็เป็นผลพวงของ 6 ตุลา ทำให้ต้องลี้ภัยเข้าป่าและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

การไม่รวมชื่อของคนที่เสียชีวิตจากกรณีอื่น ๆ ไม่ใช่เพราะเราไม่เห็นคุณค่าชีวิตของพวกเขา การที่โครงการบันทึก 6 ตุลาติดตามสืบค้นประวัติและครอบครัวของวิชัยและชุมพร ก็ชี้ว่าเราให้ความสำคัญกับสามัญชนที่ถูกหลงลืมมานาน กระนั้น แม้ว่าการตายของวิชัยและชุมพรจะเกี่ยวโยงกับ 6 ตุลาอย่างแนบแน่น แต่ก็ไม่อาจบอกได้ว่าเขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ 6 ตุลา เราเห็นว่าการจัดกิจกรรมรำลึกและให้เกียรติแก่พวกเขาในลักษณะต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ดีและควรทำกันมากขึ้น แต่การจะรวมใครไว้ในหน้าใดของประวัติศาสตร์ เราควรมีเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนพอควร

นอกจากนี้ เรื่องการสะกดชื่อของผู้เสียชีวิตมีปัญหาพอสมควร เมื่อเราได้ตรวจสอบรายชื่อและตัวสะกด ก็พบว่าตัวสะกดของบางคนมีมากกว่า 1 แบบ และหลายกรณี เราตามญาติให้มาช่วยยืนยันตัวสะกดไม่ได้ ซึ่งเราก็ต้องพิจารณาและตัดสินใจว่าจะเอาแบบใด แต่ไม่ว่าจะเอาตัวสะกดแบบใด ตัวสะกดนั้นจะต้องมีเอกสารราชการรับรองอย่างน้อยหนึ่งชิ้น

รายชื่อเหยื่อ 6 ตุลา จำนวน 40 คน จัดทำโดยโครงการ “บันทึก 6 ตุลา”

 1. กมล แก้วไกรไทย
 2. จารุพงษ์ ทองสินธุ์
 3. ชัยพร อมรโรจนาวงศ์
 4. ดนัยศักดิ์ เอี่ยมคง
 5. เนาวรัตน์ ศิริรังษี
 6. บุนนาค สมัครสมาน
 7. ปรีชา แซ่เฮีย (เอีย)
 8. พงษ์พันธ์ เพรามธุรส
 9. ไพบูลย์ เลาหจิรพันธ์
 10. ภรณี จุลละครินทร์
 11. ภูมิศักดิ์ ศิระศุภฤกษ์ชัย
 12. มนัส เศียรสิงห์
 13. มนู วิทยาภรณ์
 14. ยุทธนา บูรศิริรักษ์
 15. วิมลวรรณ รุ่งทองใบสุรีย์
 16. วสันต์ บุญรักษ์
 17. วัชรี เพชรสุ่น
 18. วิชิตชัย อมรกุล
 19. วิสุทธิ์ พงษ์พานิช
 20. วีระพล โอภาสวิไล
 21. ศิริพงษ์ มัณตะเสถียร
 22. สงวนพันธุ์ ซุ่นเซ้ง
 23. สมชาย ปิยะสกุลศักดิ์
 24. สัมพันธ์ เจริญสุข
 25. สุพจน์ พันธุ์กาฬสินธุ์
 26. สุพล พาน (บุญทะพาน)
 27. สุวิทย์ ทองประหลาด
 28. สุรสิทธิ์ สุภาภา
 29. อนุวัตร อ่างแก้ว
 30. อภิสิทธิ์ ไทยนิยม
 31. อรุณี ขำบุญเกิด
 32. อัจฉริยะ ศรีสวาท
 33. อับดุลรอเฮง สาตา
 34. ชายไทยไม่ทราบชื่อ
 35. ชายไทยไม่ทราบชื่อ
 36. ชายไทยไม่ทราบชื่อ
 37. ศพถูกเผาไม่ทราบชื่อ
 38. ศพถูกเผาไม่ทราบชื่อ
 39. ศพถูกเผาไม่ทราบชื่อ
 40. ศพถูกเผาไม่ทราบชื่อ